BÆREKRAFT

Krav til Leverandører

Vi bidrar til å skape smarte og grønne arbeidsplasser

Versjon April 2023

KRAV TIL VÅRE LEVERANDØRER

Leveransen skal utføres på en bærekraftig og sunn måte. Leverandørene må, i alle sine aktiviteter, følge nasjonale lover og forordninger som gjelder for deres virksomhet og ansettelser i landene der de driver virksomhet. Dersom noen av kriteriene i dette dokumentet er i konflikt med nasjonale lover i et land eller territorium, må loven alltid følges. I slike tilfeller må leverandørene underrette Sky Group umiddelbart, før de inngår en avtale med Sky Group.

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Leverandøren skal ha et ledelsessystem for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette
systemet bør inneholde informasjon og rutiner for: Organisasjonen og dens kontekst,
lederskap, planlegging, support, drift, prestasjonsvurdering og forbedringer. Sertifisering i
henhold til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001 eller tilsvarende anses som fordelaktig.

LIVSSYKLUSPERSPEKTIV PÅ PRODUKTER OG TJENESTER

Leverandøren må kunne demonstrere bærekraft når det gjelder utforming/design,
produksjon og forsyningskjede slik at man kan redusere negativ påvirkning på miljø og
samfunn fra leverandørens produkter og tjenester i hele livssyklusen. Dette må gjøres ved å
vurdere faktorer som energiforbruk, materialbruk og håndtering av produkter som
avhendes. Ved innkjøp eller bruk av produkter for kontraktsarbeid, skal leverandøren prioritere
produkter med anerkjente sertifiseringer for økomerking, sosial merking og/eller
miljømerking. Leverandøren forplikter seg til å samarbeide aktivt med Sky Group for å oppfylle
slike krav.

LEVERANDØRENS STANDARDER FOR HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Leverandøren skal overholde de regler og forordninger for helse og sikkerhet som gjelder på
arbeidsplassen, inkludert blant annet bruk av personlig verneutstyr, dokumentert risikovurdering før arbeidets start, kundespesifikk opplæring i helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Leverandøren skal ha egnede prosedyrer for rapportering og undersøkelse av uønskede hendelser, inkludert en prosess for korrigerende tiltak. Leverandøren skal på forespørsel dele sikkerhetsinformasjon med Sky Group, om f.eks. uønskede hendelser, sikkerhetsundersøkelser, relevante sikkerhetsrisikoer samt sikkerhetsrutiner og -prosedyrer. Leverandøren har det hele og fulle ansvaret for arbeidsmiljøet til eget personale.

RAPPORT OM BÆREKRAFTRESULTAT/-YTELSE

Leverandøren skal på forespørsel rapportere miljømessig og sosial ytelse som er relevant for
Sky Groups bærekraftresultat og relatert til leverte produkter eller tjenester. Dette skal fremlegges uten ekstra kostnad. Leverandøren må informere Sky Group om enhver uønsket hendelse knyttet til helse, miljø og sikkerhet som inntreffer som et resultat av leverandørens utførelse av aktiviteter for eller på
vegne av Sky Group.

KORRIGERENDE TILTAK

For enhver identifisert overtredelse av bærekrafttillegget skal leverandøren legge frem en
plan for korrigerende tiltak.