Abonnementsvilkår bedrift

Abonnementsvilkår
Sist oppdatert 18.10.2022

1.0 VIRKEOMRÅDE
1.1 Parter i avtaleforholdet
Dette avtaledokumentet og dets vilkår og betingelser gjelder bedriftskunder som abonnerer på rekrutteringsplattformen Snapper City. Kunden er den fysiske eller juridiske person med organisasjonsnummer, som er registrert som bedriftskunde hos Sky Group. Leverandøren og Kunden omtales også her som Partene.

Annen part i avtalen er Sky Group AS med org.nr. 922 660 182 (heretter «Leverandøren» eller «Sky Group») og Sky Group sine rekrutteringsagenter og samarbeidspartnere.
Abonnementsvilkårene omfatter og gjelder tilsvarende for enhver som Kunden autoriserer til å benytte tjenesten/abonnementet. Kunden er ansvarlig for overholdelse av vilkårene, uavhengig av hvem som er registrert som Brukere og/eller betalingsforpliktet for bruk av tjenestene. Kunden er ansvarlig for at enhver bruker gjøres kjent med vilkårene.
Med Avtalen menes den signerte avtale mellom Leverandør og Kunden, sammenholdt med
nærværende abonnementsvilkår, eventuelle særlige vilkår for enkelte tjenester og produkter, samt
prislister og databehandleravtale.


1.2 Gjeldende standardvilkår
Vilkårene gjelder for alle Sky Group sine produkter og tjenester i Norge og Sverige, samt tilgjengelige tilleggstjenester.

Dersom Kunde tar i bruk Sky Group sine tjenester har Kunden akseptert gjeldende abonnementsvilkår i dette dokumentet. Dette gjelder også for den som tar Sky Group sine tjenester i bruk, uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale.
De til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår gjelder for avtaleforholdet, inntil de blir oppdatert eller avløst av nye, jf. punkt 9. Kunden plikter selv å sette seg inn i hvilke vilkår som til enhver tid gjelder.

2.0 INNGÅELSE AV ABONNEMENTSAVTALE
2.1 Vilkår og bestilling
Det forutsettes at den som inngår avtale på vegne av Kunden har fullmakt til slik disposisjon.
Ved bestilling av abonnement vil Kunden kunne velge det abonnementet som er best egnet for bedriftens bruk. Kunden kan kun benytte tjenestene til det formål og i den utstrekning det fremgår av abonnementsavtalen.
Bestilling av abonnement skjer når kunde registrerer seg på nettsiden www.snapper.city og aksepterer abonnementsvilkårene, databehandleravtale. personvern og cookie erklæring.

Alternativt kan avtale skje ved telefonisk/elektronisk kommunikasjon. Uavhengig av dette så skal det signeres og aksepteres vilkår, databehandleravtale og personvern og cookie erklæring.

2.2 Kredittvurdering og sikkerhet
Kunden kan bli kredittvurdert før avtalen trer i kraft eller er gyldig. Kunden vil varsles ved utsendelse av brev eller elektronisk utsendelse når kredittvurderingen er klar, ihht. gjeldende regelverk.
Leverandøren kan fastsette en kredittgrense for bruk av tjenestene innenfor en faktureringsperiode.
Ved nådd kredittgrense kan Leverandøren kreve at Kunden betaler det påløpte beløp. Dersom Kunden ikke er kredittverdig, kan avtalen sies opp av Leverandøren.

3.0 KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER
3.1 Kundens bruk av abonnementet
Den som er registrert som Kunde/Bruker er ansvarlig for bruk og betaling av de ytelser som leveres i
henhold til Avtalen. Kunden er også ansvarlig for uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises
at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Leverandøren sin side.
Kunden er ansvarlig for Identifikasjonsdataene, slik at disse oppbevares og benyttes på en
slik måte at uvedkommende ikke får adgang til dem. Ved mistanke om at identifikasjonsdata er på
avveie, plikter Kunden straks å melde dette til Sky Group (kontakt@ skygroup.no) som vil kunne sperre
abonnementet. Selv om Abonnementet er sperret, påbeløper vanlig abonnementsavgift. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tapet/tyveriet er meldt til Sky Group, i tillegg til 24 timer etter innmeldt sperring. Etter at melding er gitt, er Kunden ansvarlig for misbruk dersom Kunden eller Bruker har muliggjort misbruket gjennom en forsettlig, eller grovt uaktsom handling. Å notere innloggingsdetaljer tilgjengelig for uvedkommende eller å forlate PC/Mac etter at man er innlogget kan etter forholdene anses som grovt uaktsomt. Kunden plikter å følge lovgivning og regler for bruk av tjenestene under denne avtalen.


3.2 Kundens undersøkelsesplikt
Før Kunden/Bruker varsler om feil ved Leverandørens tjenester til Kundeservice, bør Kunden
undersøke om feilen skyldes eget utstyr eller bruk. Dersom Kunden melder fra om feil som ligger
utenfor Leverandørens ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Leverandøren kreve
dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking.

3.3 Opphavsrett etter åndsverkloven

Innholdet i Snapper City og på Sky Group sine nettsider er beskyttet med opphavsrett etter åndsverkloven. Informasjonsinnhenting, lagring og distribusjon er forbudt. All form for sammenstilling av data kreve skriftlig tillatelse fra Sky Group.

4.0 LEVERANDØRENS TJENESTER
4.1 Snapper City og rekrutteringsprosesser
Tjenestene og vedlikeholdet av disse skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Sky Group vil levere den enkelte tjeneste med en kvalitet som Kunden med rimelighet kan forvente.
En rekke forhold som ligger utenfor Sky Group sin kontroll vil kunne påvirke kundens opplevelse av tjenestene. Eksempler på dette:

 1. Hastighet på internett hos kunde
 2. Brannmurer hos kunde
 3. Feil og/eller mangler på kundens utstyr
 4. Fysiske hindre (mur, betong med mer), eksempelvis kan regn redusere dekningen,
 5. Vegetasjon, som for eksempel tett skog,
 6. Forstyrrelser fra andre trådløse elementer.
  Sky Group påtar seg ingen ansvar for kundens internettdekning som vil være helt avgjørende for kundens opplevelse av tjenester som Snapper og Sky Group sin hjemmeside.

5.0 PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT

5.1 Håndtering av personopplysninger

Partenes behandling av personopplysninger etter avtalen skal skje i samsvar med gjeldende
personvernlovgivning.
Partene er enige om at Sky Group skal anses som behandlingsansvarlig for bruk av
personopplysninger, herunder behandling av elektronisk kommunikasjonsdata, fakturering, feilretting, avdekking/forebygging av misbruk, sikkerhet, samt oppfyllelse av andre plikter som er pålagt Sky Group ved lov eller forskrift. Enhver utlevering av relatert informasjon mellom partene skal anses som en overføring mellom to behandlingsansvarlige, og hver av partene skal etterleve sine individuelle forpliktelser som behandlingsansvarlig i samsvar med gjeldene personvernlovgivning.
Partene er enige om at Sky Group opptrer som databehandler for eventuell behandling av
personopplysninger på vegne av Kunden, ved behandlinger der Kunden anses som
behandlingsansvarlig etter gjeldende personvernlovgivning, som eksempelvis for verdiøkende
tjenester. Slik behandling av personopplysningene er underlagt vilkårene i Sky Groups
databehandleravtale, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Databehandleravtalen og
vedlegg er tilgjengelig her: https://skygroup.no/databehandleravtale-snapper-bedrift/
Kunden skal på forespørsel utlevere de opplysninger som Leverandør trenger for å levere i henhold til kontrakt. Kunden er ansvarlig for at slike opplysninger er korrekte og oppdaterte, samt at Kunden har rett til å utlevere slik informasjon til Leverandøren.

5.2 Markedsføring
Leverandøren forbeholder seg retten til å sende ut informasjon om produkter eller tjenester, herunder annonsering i de tilfeller Leverandøren finner dette relevant.

6.0 PRISER OG FAKTURERING
6.1 Pris

Gjeldende priser for tjenesten Snapper City finner du HER

Gjeldende priser for annonsering på Snapper City finner du HER

6.2 Ansvar for betaling
Den som er Kunde hos Sky Group, er ansvarlig for å betale for de ytelser som disponeres. Ansvaret omfatter alle Brukere, samt andres bruk av Kundens abonnement. Kunden har videre ansvar for at
forbruket holdes innenfor det Kunden evner å dekke.

Dersom kundens faktura ikke betales til forfall vil hele beløpet for tjenesten gå til forfall.

Faktura som ikke betales vil oversendes til Kredinor for videre innfordring. Når en sak har gått til Kredinor skal kunde ta all dialog med Kredinor.


6.3 Priser for tjenestene
Prisene for de aktuelle tjenestene fremgår av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Ved
eventuell økning i prisen skal kundes gis varsel minst 30 dager før endringen trer i kraft. Oppdaterte vilkår og prislister er tilgjengelig her: https://skygroup.no/hjelpesenter/

6.4 Betaling/Fakturering
Kunde faktureres månedsvis eller årlig etter avtale.

Første faktura sendes kort tid etter kunde har gjennomført bestilling.

Faktura skjer forskuddsvis og gjelder fra dato kunden har fått tilgang til tjenesten.

6.5 Feil ved betaling
Dersom avgifter og gebyrer ved en feil ikke er blitt korrekt innkrevd tidligere, kan
Leverandøren i ettertid kreve inn dette med tilbakevirkende kraft i inntil 18 måneder. Tilsvarende vil Leverandøren tilbakebetale hvor det er krevd inn for mye.

6.6 Stenging av abonnement
Dersom betaling ikke er mottatt innen 30 dager etter forfall, har Sky Group rett til å holde tilbake sine ytelser, koble fra abonnenten eller ved andre måter forhindre at Kunden får benytte Leverandørens tjenester. Før slike tiltak settes i verk, skal Sky Group varsle Kunden i rimelig tid slik at Kunden får mulighet til å unngå stenging og lignende.

7. KUNDENS ADGANG TIL ENDRING OG OVERDRAGELSE
7.1 Endring av abonnement/konvertering
Kunden kan ikke nedgradere et Premium-årsabonnement på Snapper før utestående beløp for 12 måneder er oppgjort. Kunden kan oppgradere fra et månedsabonnement til et årsabonnement ved ønske om dette.

7.2 Endring av kundeopplysninger
Kunden skal holde Sky Group løpende oppdatert om Kundes opplysninger, herunder Kundens
kontaktperson og brukere tilknyttet avtalen. Kunden skal gi korrekte opplysninger om navn,
fakturaadresse, samt organisasjonsnummer m.m.

7.3 Overdragelse
Kunden kan ikke overdra abonnementet eller et konkret fysisk produkt til andre uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i
abonnement forholdet være betalt. Tjenestene skal for øvrig ikke videreselges, utleies, overdras til
tredjeparter eller på annen måte brukes til utilsiktede formål uten skriftlig godkjennelse fra Sky Group.

8.0 LEVERANDØRENS ADGANG TIL ENDRING AV AVTALEVILKÅR OG OVERDRAGELSE
8.1 Endringer i avtalevilkår
Sky Group forbeholder seg retten til å foreta endringer av abonnementet, priser, vilkår og tjenester, herunder opphør i tjenester. Endringer forhåndsvarsles på egnet måte. Kunden vil varsles om prisøkning senest en måned før endringer trer i kraft. Det samme gjelder øvrige vesentlige endringer. Det varsles ikke om endringer som vil være til Kundens fordel, eller av uvesentlig betydning. Endringer varsles per e-post eller SMS til Kundens kontaktperson, alternativt i forbindelse med faktura.
Ved endringer som Kunden kan godtgjøre utgjør vesentlig mislighold av avtaleforholdet, kan Kunden heve de aktuelle berørte deler av avtaleforholdet. Ved fortsatt bruk av Sky Groups tjenester etter at endring er tredd i kraft eller ved fortsatt betaling, anses imidlertid Kunden å ha akseptert endringene. Kunden vil til enhver tid finne oppdaterte vilkår på: https://skygroup.no/hjelpesenter/
Sky Group er uten ansvar for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta seg som følge av Sky Groups endringer.

8.2 Særlig om prisendringer
Sky Group kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle Kunden. Videre kan Sky Group gjennomføre prisendringer med kortere varsel enn én måned og innenfor avtalt bindingstid, dersom endringene skyldes forhold utenfor Sky Groups kontroll, herunder endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører. Prisendringer som følge av indeksregulering eller forhold utenfor Sky Groups kontroll, gir ikke Kunden adgang til å si opp eventuelle bindingsavtaler.

8.3 Overføring til annet rettssubjekt
Sky Group har rett til å overdra rettigheter og plikter i avtaleforholdet til annet rettssubjekt, uten Kundens samtykke. Dersom Kunden ikke ønsker å fortsette avtaleforholdet med ny eier, gjelder de alminnelige reglene for oppsigelse.

9.0 MISLIGHOLD
9.1 Mislighold
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen, kan den annen part heve avtalen.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Kunden ikke gir Kundeservice melding om mangelen innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den.

9.2 Sperring eller avslutning av abonnement
Leverandøren kan sperre eller avslutte abonnementet ved betalingsmislighold, se pkt. 7.6, eller ved
mislighold av abonnementsavtalen for øvrig. Leverandøren kan uansett stenge tilgangen når Kunden/
Brukeren:

 • Bruker tjenesten i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv.
 • Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnett eller krenker tredjemanns rettigheter
 • Videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr tjenestene til tredjepart
 • Tar kapasitet i nettet utover normal bruk eller gjør inngrep i utstyr uten samtykke fra Leverandør
 • Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon
 • For øvrig misbruker tjenestene
  Før abonnementet stenges skal Kunden såfremt mulig varsles og gis mulighet til å uttale seg.

Dersom abonnementet ikke har hatt aktivitet i 4 måneder, uansett type, står Leverandøren fritt til å
sperre abonnementet med mindre det foreligger særskilt avtale med Kunden.

9.3 Gjenåpning
Dersom abonnementet er blitt stengt som følge av Kundens mislighold, vil Leverandøren gjenåpne
abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr
for gjenåpning.

9.4 Erstatning
Dersom Kunde lider et direkte tap er Sky Group ansvarlig bare dersom det skyldes grov uaktsomhet eller
forsett.
Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som parten påføres som følge av
uaktsomheten. Sky Group er ikke ansvarlig for indirekte økonomiske tap. Som indirekte tap regnes blant
annet:
a) tapt fortjeneste
b) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd);
c) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn);
d) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.
e) tap av data, redusert kvalitet eller tilgjengelighet, eller annet tap som følge av at abonnementet ikke
kan nyttiggjøres som forutsatt
Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig overfor Kunden dersom feilen kan føres
tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av Kunden eller hos tredjepart, for eksempel ved nettutfall i
kommunikasjonsnett. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil, tap eller kostnader Kunden påføres
knyttet til Kundens kjøp av tjenester fra annen tilbyder eller tjenesteleverandør.
Sky Groups samlede erstatningsansvar i henhold til avtalen er begrenset oppad til 1 måneds
gjennomsnittlig fakturaverdi for Kunden under denne avtale. Den gjennomsnittlige fakturaverdi
beregnes ut fra hva som er fakturert Kunden i gjennomsnitt de 3 siste måneder, eksklusive mva.

10.0 VARIGHET OG OPPSIGELSE
10.1 Varighet, bindingstid og oppsigelse
Avtale inngås og er bindende fra det tidspunkt den signeres av kunde. Avtalen løper fra
inngåelsestidspunkt regnet fra tidspunktet når kunde har fått tilgang til tjenesten/tenestene. Avtale er også inngått dersom Kunden tar i bruk Sky Groups tjenester, uten at det er inngått
uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale.
Avtalen løper etter avtalte bestilte abonnement. Avtalen løper deretter videre frem til den sies opp av en av partene, med 1 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i påfølgende måned.
Hvis det er saklig grunn, kan Sky Group si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

11.0 MIDLERTIDIG INNSTILLING, EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER OG
FORCE MAJEURE

11.1 Midlertidig innstilling
Leverandøren har rett til midlertidig å innstille levering av tjenestene dersom dette er nødvendig som følge av tekniske og driftsmessige årsaker, vedlikehold (reparasjon, oppgradering osv), offentlige vedtak, konsesjonstilknyttede forhold eller liknende, eller i andre særskilte tilfeller. Slik midlertidig innstilling gir ikke Kunden krav på erstatning eller annen godtgjørelse, og Leverandøren har ikke ansvar for ulemper dette måtte forårsake for Kunden. Tilsvarende kan ikke Leverandøren pålegges ansvar hvor innstilling skyldes tredjepart.

11.2 Ekstraordinære bruksrestriksjoner og force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll, suspenderes dennes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Tilsvarende, i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer,
krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller andre force majeure-situasjoner, har
Leverandøren rett til å gjennomføre tiltak som begrenser tjenestene. Leverandøren har også rett
til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten eller annet, som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.
Leverandøren er uten ansvar for tap og ulemper Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.
Leverandøren vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte Kunde blir minst mulig.

12. LOVVALG OG TVISTER
Avtalen mellom Leverandøren og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Oslo tingrett er verneting.