Generelle vilkår for konsulenter

Dette dokumentet ble sist oppdatert 15.05.2023

Dette dokumentet redegjør hvilke vilkår og retningslinjer som gjelder for Sky Group sine konsulenter

1. Oppdraget

Konsulenten skal formidle ordrer videre til Sky Group for aksept, og skal ikke motta betaling for ordrene. Oppdraget er ikke-eksklusivt, og gjelder for Norge. Sky Group kan fritt utnevne andre konsulenter.

2. Gjennomføring av oppdraget

Konsulenten skal arbeide aktivt for å fremme et best mulig salg av Sky Groups tjenester, og følge rimelige instrukser fra Sky Group. Konsulenten velger selv når oppdraget skal utføres så lenge gjennomført innsats oppfyller konsulentens avtale med Sky Group, og kundeforholdene ivaretas og budsjett oppnås. Kapasitet på vegne av Sky Group avtales mellom konsulent og Sky Group sin dedikerte leder. Sky Group ønsker å sikre et sunt samarbeid med sine konsulenter med et felles formål om å skape vekst og videreutvikling både for Sky Group og Konsulenten. Konsulenten skal bidra til drift i positiv retning både når det kommer til økonomiske hensyn og forsvarlighet for fremtidig drift. Dersom konsulenten ikke ivaretar Sky Group sine kunder iht avtalt rutine som gis under opplæring, kan Sky Group flytte kunden over til en annen konsulent for å minske sitt økonomiske tap

3. Digitale tilganger

Konsulenten vil motta brukernavn og passord til ulike tjenester og portaler hos Sky Group, f.eks. prospektlister via regnskapstall.no og Jobb-byen Snapper City. Sky Group benytter betalingstjenester for å gjøre arbeidet for Konsulenten lettere. Bruksretten til tjenestene tilhører Sky Group og skal kun benyttes av Konsulenten så lenge Avtalen løper. Konsulenten har heller ikke rett til å dele tilganger til tjenestene med utenforstående, hverken under eller etter opphør av Avtalen.

4. Digitale plattformer og videomøter

Sky Group driver sin virksomhet digitalt og kommunikasjon skjer på digitale plattformer som Teams og LinkedIn. Konsulenten kan fritt velge sted for gjennomføring av oppdrag under Avtalen, men et oppdrag for en 100% digital bedrift krever tilstedeværelse på sosiale medier, da fortrinnsvis LinkedIn. LinkedIn er en plattform som er avgjørende for konsulentens søkeprosess når det kommer til å finne dyktige kandidater til rekrutteringsoppdrag. Sky Group oppfordrer alle konsulenter om å være aktiv på LinkedIn for å styrke egen markedsposisjon.

Sky Group er et kjent varemerke innen rekruttering og Konsulenten kan med fordel benytte selskapets banner på egen LinkedIn profil for å bli «sett» i markedet. Banner fjernes ved oppsigelse av hovedavtale og samarbeid mellom Sky Group og konsulenten. Når konsulenten har avsluttet sitt samarbeid med Sky Group er konsulenten pliktig til å fjerne opplysninger på digitale flater som gir inntrykk eller informasjon om at konsulenten er i et samarbeid med Sky Group når dette ikke er tilfelle.

Sky Group gjennomfører statusmøter via videomøter. Konsulenten plikter å holde Sky Group løpende oppdatert på egen leveranse og resultater i form av skriftlig og muntlig kommunikasjon. Konsulenten skal delta i statusmøter som er oppsatt av ansvarlig leder i Sky Group. Konsulenten er pliktig til å delta på disse møtene hvor rapporteringen på konsulentens leveranse foregår, eller viktig informasjon som er relevant for konsulenten blir gitt. En gang pr måned gjennomføres et fellesmøte for alle konsulenter som er obligatorisk for alle som er i samarbeid med Sky Group.

5. Avtalemaler og personvern

Konsulenten har ansvar for å påse at avtaler konsulenten sender ut til kunde er lik den kontraktsmal som Sky Group har meddelt at skal benyttes. Dette for å sikre at malen ikke endres eller at feil dokument oversendes til kunde. Sky Group signerer egen databehandleravtale med samtlige kunder, som konsulenten må oversende til kunde før kundeforholdets oppstart. Konsulenten er selv ansvarlig for at sine kunder har signert nødvendige dokumenter før leveransen settes i verk.

Konsulenten plikter å etterleve samtlige punkter i databehandleravtale utsendt til Sky Group sine kunder. Innhentede opplysninger om kandidater og kunder skal under ingen omstendigheter videreformidles til tredjepart.

Konsulenten plikter å følge norsk lov iht. personvern. For å sikre at Konsulenten følger retningslinjene har Sky Group rett til å foreta en årlig revisjon av Konsulenten. Konsulenten blir da kontaktet med beskjed om å slette personopplysninger som er lagret lengre enn tolv (12) måneder, jf. Informasjon som blir gitt til kunder og kandidater. Se for øvrig egen databehandleravtale inngått mellom Konsulent og Sky Group.

6. Lisenskostnad og annet utstyr

Konsulenten benytter egen PC/Mac i sitt arbeid under Avtalen. Agent er selv ansvarlig for at nødvendig virusprogrammer er installert på egen PC/Mac for å best mulig beskytte kandidater og kunder. Hvis et virusangrep oppstår som brudd på Konsulentens rutinemessige plikt til å holde PC/MAC beskyttet, eller Konsulentens uforsiktighet, kan Konsulenten bli erstatningsansvarlig for kostnader og tap det påføres Sky Group. Agenten mottar lisens på Microsoft Office Standard ved oppstart av sin agentavtale med Sky Group. Dette programmet er nødvendig for Konsulentens kommunikasjon med kunder og kandidater. Lisensen overleveres via epost til Konsulenten fra Sky Group sin samarbeidspartner på IT. Konsulenten må installere og beholde lisensen så lenge samarbeidet med Sky Group er aktivt. Konsulenten mottar egen epost adresse som benyttes til alt arbeid som skjer i regi av Sky Group.

Konsulenten dekker egen Microsoft lisens med et månedlig beløp på 200kr eks moms som faktureres eller trekkes fra konsulentens månedlige honorar. Konsulenten dekker kostpris på tilgang til CRM systemet med 399NOK pr måned eks moms.

Tekniske utfordringer med konsulentens egen private PC/Mac dekkes ikke av Sky Group. Konsulenten er pliktig til å ha nødvendig utstyr som trengs for å kunne utføre samarbeidsavtalen mellom Konsulenten og Sky Group.

7. Fravær

Konsulenten er selvstendig næringsdrivende og fastsetter selv egen ferie og reiser. Ved fravær utover 2 dager, skal konsulenten varsle Sky Group umiddelbart. Dette for å sikre at Sky Group sine kunder blir ivaretatt.

8. Provisjon og dekning av utgifter

Så lenge Avtalen løper, har Konsulenten rett til provisjon av eget salg av Sky Group sine tjenester. Størrelsen på provisjonen er angitt i Avtalens hoveddel. Provisjonen beregnes av netto fakturabeløp til kunde etter fradrag av rabatter og eks moms. Konsulenten har bare krav på provisjon av avtaler som er kommet i stand med Konsulentens medvirkning om ikke annet er avtalt skriftlig. Provisjonen inntjenes når kunden har betalt kjøpesummen. Konsulenten mister likevel sitt krav på provisjon dersom avtalen mellom Sky Group og kunden ikke oppfylles. Dersom konsulenten fratrer denne avtalen eller ikke oppfyller avtalt leveranse vil krav om honorering av provisjon frafalle i sin helhet.

Sky Group sender månedlig fakturagrunnlag til konsulenten med oversikt over hva konsulenten har rett på å fakturere. Konsulenten er selv pliktig til å sjekke at oversikten stemmer og gi beskjed innen en frist på 30 dager ved feil. Faktureringsgrunnlaget inneholder den provisjon som konsulenten har inntjent i foregående måned med fradrag for eventuelt bortfalt provisjon. Provisjonen skal betales mot salgsdokumentasjon (faktura) i henhold til bokføringsforskriften innen utløpet av måneden etter den måned hvor provisjon ble inntjent. Sky Group sine konsulenter er selvstendige næringsdrivende og provisjon dekker i utgangspunktet Konsulentens utgifter forbundet med Avtalen, som utgifter til reiser, kundebesøk, telefon og internett mv. Sky Group dekker kun slike utgifter der det er skriftlig avtalt med Sky Group på forhånd, og hvor utgiften kan dokumenteres med godkjent kvittering.

9. Fakturering av kunder

Konsulenten skal umiddelbart rapportere til Sky Group sin fakturavdeling når en avtale er landet eller en kontrakt er signert med en kunde. Landet oppdrag eller utført tjeneste rapporteres til faktura@skygroup.no

Konsulenten er ansvarlig for at innrapportering av fakturering er korrekt og skal overholde gitte frister. Endring i utfakturering, grove feil eller mangler ved overnevnte retningslinjer vil medføre en kostnad på Sky Group sin regnskapsførsel med kr 1800 eks moms, som trekkes fra Konsulentens faktura for inneværende måned eller den kommende.

10. Fakturering fra Konsulenten

Konsulenten fakturerer egen provisjon en måned etterskuddsvis etter utført oppdrag. Faktura sendes etter Sky Group har oversendt fakturaunderlag samt oppgitt fakturadato. Endring i utfakturering, grove feil eller mangler ved overnevnte retningslinjer vil medføre en kostnad på Sky Group sin regnskapsførsel med kr 1800 eks moms, som trekkes fra Konsulentens faktura for inneværende måned eller den kommende.

11. Tvistesaker med kunde, inkasso og rettsak

Dersom Sky Group havner i tvist med kunde angående leveranse fra Konsulent, vil Konsulentens honorar for oppdraget settes flatt til Trinn 1: 40%. Dette på grunn av kostnadene tilknyttet innfordring via en tredjepartsleverandør, og at Sky Group i verste fall risikerer å tape penger på innfordring overfor kunde. Hvis en sak går over til Kredinor og/eller Forliksrådet vil Konsulentens krav på honorar helt bortfalle.

12. Konfidensialitet

Informasjon som Konsulenten mottar i tilknytning til samarbeidet under Avtalen er, med de unntak som følger nedenfor, konfidensiell. Som konfidensiell informasjon regnes blant annet informasjon om alle forhold omkring Avtalen, og om kandidatene, Sky Group, og/eller kundenes interne, organisatoriske og forretningsforhold. Konsulenten skal ikke uten forutgående samtykke benytte konfidensiell informasjon til andre formål enn for oppfyllelse av sine plikter og rettigheter etter Avtalen. Følgende er ikke konfidensiell informasjon: – Informasjon som er offentlig tilgjengelig så lenge offentliggjørelsen ikke skyldes rettstridige forhold – Informasjon som er blitt kjent for Konsulenten fra en uavhengig tredjepart som hadde rett til å formidle slik informasjon – Informasjon Konsulenen har fått skriftlig forhåndssamtykke fra Sky Group om at kan frigis. Forpliktelsene knyttet til konfidensiell informasjon skal vare så lenge Avtalen løper, samt etter avtalens avslutning.

Ved forespørsel fra Sky Group etter Avtalens opphør skal Konsulenten straks returnere eller destruere all mottatt konfidensiell informasjon. Konsulenten har med denne avtalen akseptert selskapets fortrolighetsavtale (NDA) som kan leses HER

13. Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra digital signering og løper til den blir sagt opp. Avtalen kan sies opp av begge parter, med (en) måneds skriftlig varsel.

Oppsigelsestiden løper fra den dato oppsigelsen ble gjort gjeldende fra en av partene. En gjeldende oppsigelse skjer skriftlig. Dersom Konsulenten sier opp Avtalen, og sitter på en aktiv rekrutteringsavtale med en kunde som tilhører Sky Group, må konsulenten fullføre oppdraget før Avtalen kan sies opp. Dette betyr at Konsulent med aktive oppdrag plikter å avslutte påbegynt oppdrag dersom fakturering til kunde har skjedd, slik at Sky Group ikke blir sittende med uløste oppdrag som Konsulenten har fått honorar for. Konsulent plikter også å fullføre alle påbegynte oppdrag før samarbeidet avsluttes med mindre annet avtales skriftlig med Sky Group. Dersom Konsulent ikke klarer å utføre eller regelrett stikker av fra uløst oppdrag skal Konsulenten tilbakebetale Sky Group ubetalt honorar og eventuelt kostnader Sky Group måtte ha på bakgrunn av Konsulentens fravær i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse, uansett grunn, plikter Konsulenten å oversende all kommunikasjon mellom Konsulent og Sky Group sine kunder som er nødvendig for at Sky Group skal kunne fortsette samarbeidet med kunde på en forsvarlig måte. Dette innebærer skriftlig kommunikasjon med kandidater i rekrutteringsprosess hos kunder, samt dialog med kunder. Eksempel på slik informasjon er dialog rundt fakturering kontaktpersoner hos kunde samt kandidater som er oversendt til kunde. Ved behov vil Sky Group etterspørre informasjon som eventuelt ikke ligger inne i Sky Groups systemer. Konsulenten plikter da å videreformidle all slik informasjon til Sky Group.

14. Mislighold og erstatning

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra den annen part. Følgende forhold skal anses som vesentlig mislighold: – Insolvens, åpning av eller begjæring av konkurs eller annen insolvensbehandling, betalingsstans, beslutning om oppløsning, innstilling av virksomhet, eller andre forhold som kan medføre at mulighetene til å oppfylle forpliktelsene under denne Avtale vanskeliggjøres i ikke betydelig grad. – Brudd på Avtalens punkt 2,3,4,5,6,7,8,11,13,16,17 og 19 – Sviktende faglig kvalitet på Konsulentens utførelse av oppdraget, eller fremdrift på Konsulentens oppdrag. – Brudd på andre forpliktelser iht. Avtalen eller nedfelt i en oppdragsbeskrivelse, som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel med angivelse av at Avalen kan bli hevet. – Adferd og oppførsel som anses som skadelig for miljøet og øvrige agenters trivsel. Dette kan være klager fra øvrige agenter på skadelig adferd. Med skadelig adferd menes diskriminering, mobbing, baksnakking, nedlatende holdninger og annen aktivitet som medfører skade på selskapets miljø. Dersom Sky Group blir meddelt slik oppførsel eller slike hendelser vil dette være bakgrunn for umiddelbart opphør av avtalen med Konsulenten uten nærmere orientering eller begrunnelse. Dersom en Konsulent skader en annen Konsulents trivsel og eller miljø er opphør av Konsulentavtale et krav fra Sky Group.

15. Konkurranseklausul – Kunder

I en periode på tolv (12) måneder etter opphør av Avtalen, skal Konsulenten ikke direkte eller indirekte markedsføre eller selge rekrutteringstjenester til Sky Group sine kunder, hverken på vegne av Konsulenten eller andre. Med Sky Groups kunder menes kunder som Konsulenten har jobbet med, vært ansvarlig for eller kunder som har et eksisterende kundeforhold med Sky Group så lenge Avtalen løp. Med eksisterende kundeforhold menes kunder med signert avtale med Sky Group, uavhengig av hvilken agent som jobber med kunden. Ved brudd på denne bestemmelsen kan Sky Group kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse, herunder erstatning for tapt omsetning på den aktuelle kunde.

16. Konkurranseklausul – Konsulenter

Konsulenter skal så lenge Avtalen løper, og i tolv (12) måneder deretter, ikke inngå direkte eller indirekte samarbeid med Sky Groups Øvrige aktive konsulenter, uten skriftlig samtykke fra Sky Group. Med aktive konsulenter menes konsulenter som har en aktiv avtale med Sky Group. Med indirekte eller direkte samarbeid, menes samarbeid både knyttet til rekruttering- og andre tjenester. Ved brudd på denne bestemmelsen kan Sky Group kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse, herunder erstatning for tapt omsetning på den aktuelle konsulent.  

17. Innsynsrett i e-post

Ved opphør av Avtalen på grunn av lovbrudd, underslag eller mislighold av Avtalen, og der det foreligger en saklig grunn til det, kan Sky Group få innsyn i Konsulentens epost med kunder og kandidater, og rett til å hente ut vesentlig informasjon fra epostkontoen, for å sikre at ikke Sky Group vil lide økonomisk av og for å eventuelt begrense et økonomisk tap.

18. Overdragelse av Avtalen

Konsulenten kan ikke direkte eller indirekte ved salg av eierandeler eller på annet vis overdra Avalen til en annen agent eller utnevne underagenter uten skriftlig tillatelse fra Sky Group.

19. Lovvalg og verneting

Avtalen skal tolkes og utfylles i overensstemmelse med norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som vedtatt verneting.