Personvernombud

Vi sikrer ditt personvern gjennom gode rutiner i tråd med lovverket. For å holde oss løpende oppdatert på vårt ansvar er vi i tett dialog med datatilsynet og våre jurister.

Du skal kunne stole på at vi alltid er etterrettelig og opptatt av at ditt personvern tas på alvor.

Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål om personvern og våre rutiner på vårt hjelpesenter så kan du når som helst kontakte vårt personvernombud, Heidi Alice Vennevik på epost: alice@skygroup.no