Hjelpesenter

6. juli 2022

Lisensvilkår Snapper bedrift

Snapper

Intro

Sky Group er Norges største digitale konsulenthus. Selskapet er norskeid og operer mot det norske og svenske markedet med rekruttering som hovedgesjeft. Sky Group er sammen med eiendomsselskapet Sky Real Estate datterselskap av konsernet Sky World Invest. Sky Group leverer digitale tjenester som styrker de norske og svenske forbrukernes posisjon i arbeidsmarkedet, samt bedrifters posisjonering i jakten på de dyktigste jobb søkerne. Selskapet ble først kjent for å være den første profesjonelle aktøren som startet med heldigitale rekrutteringsprosesser i Norge. Hver dag bruker nå hundrevis av norske og svenske bedrifter og jobbsøkere Sky Group sine tjenester som omfavner rekruttering, rådgiving og bedriftsanalyser. Snapper er selskapets store satsningsområde med formål om å forvandle rekrutteringsprosessen på lengre sikt. Sky Group ønsker å gjøre rekruttering til “allemannseie.” Visjonen for Snapper er: “Hele Norge rekrutterer!”

1. Generelle bestemmelser

Denne avtalen regulerer vilkårene for bedriftens kjøp av abonnement til sine ansatte på tjenesten Snapper. I tilfelle av konflikt mellom innhold i Bestillingsbekreftelsen og Abonnementsvilkår for bedrift, går bestemmelsene i Bestillingsbekreftelsen foran.

For Bedriftens brukere gjelder i tillegg de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Sky Group sine tjenester, herunder;  

Personvernerklæringen og Databehandleravtale

Bedriften plikter å gjøre sine ansatte oppmerksomme på at de skal gjøre seg kjent med gjeldende brukervilkår. Bedriften er ansvarlig for de ansattes bruk av Snapper. Blir Bedriften kjent med at en ansatt bruker Snapper i strid med gjeldende vilkår skal Bedriften umiddelbart varsle Sky Group om dette og rette opp forholdet overfor den ansatte.

Det er kun Bedriftens ansatte som kan gis tilgang til Tjenestene, og kun for eget bruk. Bedriften og Bedriftens ansatte kan ikke selge, videredistribuere eller på annen måte la tredjepart bruke Snapper. All lagring, kopiering og utskrift av innhold på Snapper skal kun gjøres til privat bruk.

Ved brudd på vilkårene i denne Avtale kan Sky Group med umiddelbar virkning stenge Bedriftens og Bedriftens ansattes’ tilgang til Snapper, samt heve avtalen ved eventuelt vesentlig mislighold. Bedriften vil være erstatningspliktig for eventuelle tap Bedriften eller Bedriftens ansatte påfører Sky Group som følge av mislighold av Avtalen eller misbruk av Tjenesten Snapper.

2. Bedriftens registrering av ansatte

Snapper tilbyr to løsninger for registrering av abonnement til Bedriftens ansatte: avtale med manuell registrering av ansatte (2.1) og avtale med selvbetjent registrering av ansatte (2.2). Med mindre Bedriften har inngått en avtale med Sky Group om selvbetjent registrering (2.2) gjelder manuell registrering (2.1).

2.1 Avtale med manuell registrering

En avtale med manuell registrering innebærer at Sky Group registrerer Bedriftens ansatte og gir dem tilgang til Snapper.

Sky Group tilbyr manuell registrering av ansatte via kundeservice. Registrering av ansatte via kundeservice gjøres i henhold til Sky Groups personvernpolicy og tilhørende rutiner for håndtering av personopplysninger, se punkt 5.

2.2 Avtale med selvbetjent registrering

Sky Group tilbyr en egen registreringsløsning hvor Bedriftens ansatte selv må fylle ut sin informasjon for å få tilgang til Tjenestene. De registrerte ansatte blir listet opp i administrasjonsverktøyet Min Bedrift. Snapper og kontaktpersonen hos Bedriften utpeker administratorer til tjenesten. Administratorene logger inn med sin bedriftskonto. Bedriften er ansvarlig for å sikre at administratortilganger er oppdatert og plikter å melde fra til Sky Group om endringer i administratorrettigheter.

3. Snapper konto

For å få tilgang til den digitale tjenesten Snapper må Bedriftens ansatte logge seg inn på sin konto.

4. Betaling og oppsigelse

Sky Group tilbyr to avtaletyper:

avtale med fastpris (4.1)  eller avtale med fleksibel pris (4.2). Det fremgår av Bestillingsbekreftelsen om Bedriften har avtalt fastpris eller fleksibel pris.    

Betales det ikke for Tjenestene til avtalt tid påløper alminnelig forsinkelsesrente, og Sky Group har rett til å stenge ned Tjenesten. Mener Bedriften at mottatt faktura er feil skal Sky Group varsles så snart som mulig. Skjer dette ikke innen rimelig tid og senest 30 dager etter fakturadato mister Bedriften retten til å gjøre innsigelser mot fakturaen. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Bedriften er ansvarlig for å avslutte personlige abonnement som følge av oppsigelser/avslutning av ansettelsesforhold hos Bedriften.

Sky Group skal varsle eventuelle prisendringer skriftlig, senest 3 måneder før terminfornyelse jfr. punkt 4 nedenfor.

4.1 Avtale med fastpris

Ved avtale om fastpris, vil Bedriften forhåndsfaktureres i starten av en termin i henhold til det som er avtalt i Bestillingsbekreftelsen. Uavhengig av antall abonnement som er aktivert i avtaleperioden gjelder avtalt pris.

Avtalen må sies opp senest 1 måned før neste terminperiode. Dersom bedriften sier opp avtalen i løpet av terminperioden, vil fakturert beløp ikke tilbakebetales, men bedriften vil beholde avtalte tilganger ut terminperioden.

4.2 Avtale med fleksibel pris

Ved avtale om fleksibel pris, vil faktisk registrerte antall abonnement forskuddsfaktureres for avtalt termin. Ved endringer i antall abonnement vil Sky Group justere påfølgende terminfaktura.

Avtalen er løpende og fornyes automatisk inntil Bedriften eventuelt sier opp. Avtale uten avtalt bindingstid kan sies opp med 1 måneds varsel og med virkning fra neste terminforfall.

5. Behandling av personopplysninger

Sky Group er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Sky Group behandler i forbindelse med levering av Tjenestene til de ansatte, og Bedriftens brukere er i den sammenheng likestilt med Sky Group sine privatkunder. I tillegg kan Sky Group behandle personopplysninger om Bedriftens brukere for bedriftsspesifikke formål, for å tilby tjenester og produkter som er tilpassede for bedriftskunder. Før Bedriften utleverer personopplysninger til Sky Group skal Bedriften påse at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for slik utlevering. Videre skal Bedriften ha informert de ansatte om at personopplysninger utleveres til Sky Group, hvilke personopplysninger som utleveres, formålet med utleveringen, og at Sky Group vil ta kontakt med den ansatte i anledning oppstart av avtalt leveranse.

Les mer om personvern for Sky Group i vårt hjelpesenter

Nærmere om Sky Groups begrensede rolle som databehandler under Avtalen:

For administrasjon av abonnement for Bedriftens ansatte i registreringsløsningen, er Sky Group databehandler på vegne av Bedriften. Opplysningene som vil kunne behandles av Sky Group som databehandler i denne forbindelse er: ansattes navn, e-post, aktive tjenester/produkter, tjenestenes start- og sluttdato og eventuelt adresse. Bedriften har også mulighet til å definere andre typer personopplysninger som skal legges inn i “Min bedrift” som referanseinformasjon for sine ansatte, slik som den ansattes brukernummer, lokasjon, prosjektnummer eller avdeling. Behandlingen av dataene skal bare skje for å administrere løsningen Min Bedrift så lenge Avtalen løper, og i tråd med Bedriftens instruksjoner slik de er angitt her i Avtalen og for øvrig gis gjennom funksjonalitet i Min Bedrift. Særlige instrukser utover dette skal gis skriftlig, og Sky Group kan kreve rimelig vederlag for utførelsen.  Sky Group skal sørge for tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet i tråd med kravene i GDPR art. 32. Sky Group har rett til å benytte underleverandører ved behandling av personopplysninger som databehandler forutsatt at Sky Group inngår avtale med slik underleverandør som sikrer et tilsvarende beskyttelsesnivå som Avtalen, men skal varsle Bedriften til e-postadressen angitt i denne Avtalen om endringer i underleverandører minst 4 uker før endringen iverksettes. Dersom Bedriften ønsker å motsette seg endringen, kan Bedriften si opp avtalen, og skal varsle om dette innen 1 uke etter mottatt varsel om endring. Termin og oppsigelsesfrister angitt i punkt 4 gjelder. Sky Group kan ikke iverksette endringen i oppsigelsesperioden, men har rett til å fjerne hele eller deler av Min Bedrift-funksjonalitet fra tidspunktet endringen iverksettes. Ved endring som innebærer at data behandles utenfor EØS, skal Sky Group sikre lovlig overføringsgrunnlag iht. GDPR kap. 5, og Bedriften skal om nødvendig bidra i rimelig utstrekning til dette f.eks. gjennom inngåelse av EU Model Clauses eller tilsvarende.

I den utstrekning det er strengt nødvendig for at Bedriften skal kunne oppfylle sine plikter iht. personopplysningsregelverket, skal Sky Group bistå Bedriften med tiltak for å kunne svare på henvendelser fra de registrerte vedrørende bruk av deres rettigheter, samt forøvrig ifm. oppfyllelse av GDPR art. 32-36. Sky Group har rett til å kreve rimelig vederlag for slik bistand og vil opplyse om timesatser på forespørsel. Dersom Bedriften ønsker å gjennomføre en revisjon iht. GDPR art. 28(3h) skal Bedriften gi skriftlig varsel om dette, og partene skal i fellesskap fastsette omfang og metode for en slik revisjon hensyntatt behov for konfidensialitet og uten å påvirke Sky Group leveranser til andre kunder. Bedriften skal dekke de kostnader Sky Group påføres ved en slik revisjon, herunder rimelig kompensasjon for ansattes tidsbruk.

Dersom Bedriften ønsker å bruke referanser på ansatte som filtreringsmulighet i Min Bedrift og som spesifikasjon på faktura, vil denne dataen også lagres på hver abonnent. Sky Group er selvstendig behandlingsansvarlig for disse dataene parallelt med Bedriften, da de brukes til fakturering og avregning i henhold til Avtalen.  Disse dataene slettes automatisk 36 måneder etter at abonnenten ikke lenger har noen aktive abonnement, og all data i Min Bedrift vil således slettes senest 36 måneder etter Avtalens opphør. Dersom Bedriften deaktiverer et abonnement på en person vil denne personens data slettes 36 måneder etter deaktiveringen. Dersom bedriften ønsker å slette data utover dette kan de ta kontakt med kontakt@skygroup.no

6. Markedsføring

Sky Group vil kunne sende informasjon per e-post til den eller de som er oppført som kontaktpersoner fra Bedriften i medhold av Avtalen. Informasjonen vil inneholde både nyttig informasjon og veiledning, samt markedsføring av tilbud og tjenester fra Sky Group.

Dersom mottaker ikke ønsker å motta videre markedsføring kan mottaker melde seg av ved å følge avmeldingslenke i hver enkelt markedsføringshenvendelse.

Sky Group vil sende enkelte henvendelse til Bedriftens ansatte i forbindelse med oppstart av Avtalen, og ellers annen markedsføring i samsvar med Sky Groups alminnelige Abonnementsvilkår (se lenke i punkt 1).

7. Ansvar ved nedetid/tekniske problemer

Sky Groups digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Sky Group vil i den grad det er praktisk forsøke å gi Bedriften informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles kundesenteret.

Sky Group er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenestene og produktene ikke kan benyttes som forutsatt.

8. Konfidensialitet og informasjon om avtalen

Partene skal holde innholdet i denne Avtale og all informasjon som utveksles mellom partene i forbindelse med Avtalen konfidensiell. Partene skal imidlertid ha rett til å dele informasjon til ansatte, rådgivere eller tilsvarende som trenger informasjonen for oppfyllelse av avtalen. Videre skal Partene ha rett til å opplyse i salgs-, markedsførings- og PR-sammenheng at Avtalen er inngått, hvor mange brukere Avtalen omfatter og Avtalens varighet.  

9. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om våre brukervilkår eller andre henvendelser ta kontakt med kundesenteret på support@snapper.city

Disse vilkårene ble sist oppdatert: 30.06.2022